Expression of apology

click Japanese and you can hear the voice.

Sorry./ Excuse me./ I'm sorry. Gomen. /
Gomen-nasai. /
Sumimasen./
Moushiwake
-arimasen. /
Moushiwake-gozaimasen.

I'm really sorry.
Hontou-ni gomennasai.
Hontou-ni moushiwake-arimasen.
Hontou-ni moushiwake-gozaimasen.

Replies

That's OK. / Don't worry about it. Ii-desu-yo./
Goshinpai-naku.

Never mind. / That's all right.Ki-ni shinaide. /
Shinpai shinaide.


Words & Phrases   Yuki's Page