Order of writing Hiragana

 

a i u e o

ka ki ku ke ko

sa shi su se so

tachi  tsute     to

naninuneno

 ha hifuheho

mamimumemo

yayuyo

rarirurero

wawon

 Japanese Characters  Words & Phrases    Yuki's page