Takibi

Once more

Music:Seika Tatsumi
Words:Shigeru Watanabe
Arrangement :Shouji Hashimoto  

                Yuki's Page   Music Box