Replies

AFFIRMATIVE REPLIES

Yes. Hai.

Yes it is. Hai sou-desu.

I got it. /I see. /I understand. Wakari-masita.

I know. Wakatte-imasu.

I think so. Sou omoi-masu.

Sure./ Of course. Mochiron-desu.

O.K. Ii-desu. /Ii-desu-yo.

@

NEGATIVE REPLIES

No. Iie.

I don't understand. Wakari-masen.

I don't know. Shiri-masen.

I didn't know that. Shiri-masen-deshita.

I don't think so. Sou omoi-masen.

Words & Phrases Yuki's Page